Thứ tự theo mức độ phổ biến
Thứ từ bỏ theo điểm đánh giá
Mới nhất
Thứ tự theo giá: thấp cho cao
Thứ từ theo giá: cao xuống thấp
*

BÚP BÊ TÌNH DỤC GIÁ RẺ TPE

16.500.000₫ – 17.500.000₫

Đã bán: 6

","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":16500000,"display_regular_price":16500000,"image":"title":"bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re","caption":"","url":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re.jpg","alt":"","src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re.jpg","srcset":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re.jpg 800w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-300x300.jpg 300w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-150x150.jpg 150w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-768x768.jpg 768w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-24x24.jpg 24w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-36x36.jpg 36w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-48x48.jpg 48w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-100x100.jpg 100w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-64x64.jpg 64w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re.jpg","thumb_src_w":800,"thumb_src_h":800,"src_w":800,"src_h":800,"image_id":26793,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"16.500.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":26796,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"26300","weight_html":"26300 g","variation_gallery_images":<"image_id":26793,"title":"bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re","caption":"","url":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re.jpg","alt":"","full_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re.jpg","full_src_w":"800","full_src_h":"800","full_class":"attachment-full size-full","gallery_thumbnail_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":"100","gallery_thumbnail_src_h":"100","gallery_thumbnail_class":"attachment-100x100 size-100x100","archive_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re.jpg","archive_src_w":"800","archive_src_h":"800","archive_class":"attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail","src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re.jpg","class":"wp-post-image wvg-post-image attachment-woocommerce_single size-woocommerce_single ","src_w":"800","src_h":"800","srcset":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re.jpg 800w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-300x300.jpg 300w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-150x150.jpg 150w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-768x768.jpg 768w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-24x24.jpg 24w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-36x36.jpg 36w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-48x48.jpg 48w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-100x100.jpg 100w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-64x64.jpg 64w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","extra_params":"","image_id":26789,"title":"bup-be-tinh-duc-gia-re-tpe","caption":"","url":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-re-tpe.jpg","alt":"","full_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-re-tpe.jpg","full_src_w":"800","full_src_h":"800","full_class":"attachment-full size-full","gallery_thumbnail_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-re-tpe-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":"100","gallery_thumbnail_src_h":"100","gallery_thumbnail_class":"attachment-100x100 size-100x100","archive_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-re-tpe.jpg","archive_src_w":"800","archive_src_h":"800","archive_class":"attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail","src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-re-tpe.jpg","class":"wp-post-image wvg-post-image attachment-woocommerce_single size-woocommerce_single ","src_w":"800","src_h":"800","srcset":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-re-tpe.jpg 800w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-re-tpe-300x300.jpg 300w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-re-tpe-150x150.jpg 150w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-re-tpe-768x768.jpg 768w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-re-tpe-24x24.jpg 24w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-re-tpe-36x36.jpg 36w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-re-tpe-48x48.jpg 48w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-re-tpe-100x100.jpg 100w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-re-tpe-64x64.jpg 64w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","extra_params":"","image_id":26791,"title":"sexdoll-tpe-cheap","caption":"","url":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/sexdoll-tpe-cheap.jpg","alt":"","full_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/sexdoll-tpe-cheap.jpg","full_src_w":"800","full_src_h":"800","full_class":"attachment-full size-full","gallery_thumbnail_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/sexdoll-tpe-cheap-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":"100","gallery_thumbnail_src_h":"100","gallery_thumbnail_class":"attachment-100x100 size-100x100","archive_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/sexdoll-tpe-cheap.jpg","archive_src_w":"800","archive_src_h":"800","archive_class":"attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail","src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/sexdoll-tpe-cheap.jpg","class":"wp-post-image wvg-post-image attachment-woocommerce_single size-woocommerce_single ","src_w":"800","src_h":"800","srcset":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/sexdoll-tpe-cheap.jpg 800w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/sexdoll-tpe-cheap-300x300.jpg 300w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/sexdoll-tpe-cheap-150x150.jpg 150w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/sexdoll-tpe-cheap-768x768.jpg 768w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/sexdoll-tpe-cheap-24x24.jpg 24w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/sexdoll-tpe-cheap-36x36.jpg 36w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/sexdoll-tpe-cheap-48x48.jpg 48w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/sexdoll-tpe-cheap-100x100.jpg 100w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/sexdoll-tpe-cheap-64x64.jpg 64w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","extra_params":"","image_id":26792,"title":"bup-be-tinh-yeu-gia-re-tpe","caption":"","url":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-gia-re-tpe.jpg","alt":"","full_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-gia-re-tpe.jpg","full_src_w":"800","full_src_h":"800","full_class":"attachment-full size-full","gallery_thumbnail_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-gia-re-tpe-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":"100","gallery_thumbnail_src_h":"100","gallery_thumbnail_class":"attachment-100x100 size-100x100","archive_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-gia-re-tpe.jpg","archive_src_w":"800","archive_src_h":"800","archive_class":"attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail","src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-gia-re-tpe.jpg","class":"wp-post-image wvg-post-image attachment-woocommerce_single size-woocommerce_single ","src_w":"800","src_h":"800","srcset":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-gia-re-tpe.jpg 800w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-gia-re-tpe-300x300.jpg 300w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-gia-re-tpe-150x150.jpg 150w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-gia-re-tpe-768x768.jpg 768w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-gia-re-tpe-24x24.jpg 24w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-gia-re-tpe-36x36.jpg 36w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-gia-re-tpe-48x48.jpg 48w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-gia-re-tpe-100x100.jpg 100w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-gia-re-tpe-64x64.jpg 64w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","extra_params":"","image_id":26794,"title":"bup-be-tinh-yeu-tpe-gia-re","caption":"","url":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-tpe-gia-re.jpg","alt":"","full_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-tpe-gia-re.jpg","full_src_w":"800","full_src_h":"800","full_class":"attachment-full size-full","gallery_thumbnail_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-tpe-gia-re-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":"100","gallery_thumbnail_src_h":"100","gallery_thumbnail_class":"attachment-100x100 size-100x100","archive_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-tpe-gia-re.jpg","archive_src_w":"800","archive_src_h":"800","archive_class":"attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail","src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-tpe-gia-re.jpg","class":"wp-post-image wvg-post-image attachment-woocommerce_single size-woocommerce_single ","src_w":"800","src_h":"800","srcset":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-tpe-gia-re.jpg 800w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-tpe-gia-re-300x300.jpg 300w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-tpe-gia-re-150x150.jpg 150w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-tpe-gia-re-768x768.jpg 768w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-tpe-gia-re-24x24.jpg 24w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-tpe-gia-re-36x36.jpg 36w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-tpe-gia-re-48x48.jpg 48w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-tpe-gia-re-100x100.jpg 100w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-tpe-gia-re-64x64.jpg 64w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","extra_params":"","image_id":26790,"title":"cach-dong-goi-bup-be-tinh-duc","caption":"","url":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/cach-dong-goi-bup-be-tinh-duc.jpg","alt":"","full_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/cach-dong-goi-bup-be-tinh-duc.jpg","full_src_w":"480","full_src_h":"480","full_class":"attachment-full size-full","gallery_thumbnail_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/cach-dong-goi-bup-be-tinh-duc-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":"100","gallery_thumbnail_src_h":"100","gallery_thumbnail_class":"attachment-100x100 size-100x100","archive_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/cach-dong-goi-bup-be-tinh-duc.jpg","archive_src_w":"480","archive_src_h":"480","archive_class":"attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail","src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/cach-dong-goi-bup-be-tinh-duc.jpg","class":"wp-post-image wvg-post-image attachment-woocommerce_single size-woocommerce_single ","src_w":"480","src_h":"480","srcset":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/cach-dong-goi-bup-be-tinh-duc.jpg 480w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/cach-dong-goi-bup-be-tinh-duc-300x300.jpg 300w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/cach-dong-goi-bup-be-tinh-duc-150x150.jpg 150w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/cach-dong-goi-bup-be-tinh-duc-24x24.jpg 24w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/cach-dong-goi-bup-be-tinh-duc-36x36.jpg 36w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/cach-dong-goi-bup-be-tinh-duc-48x48.jpg 48w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/cach-dong-goi-bup-be-tinh-duc-100x100.jpg 100w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/cach-dong-goi-bup-be-tinh-duc-64x64.jpg 64w","sizes":"(max-width: 480px) 100vw, 480px","extra_params":"">},"attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"1m68","availability_html":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc (hu00e0ng vu1ec1 sau 12-14 ngu00e0y) ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":17500000,"display_regular_price":17500000,"image":"title":"bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re","caption":"","url":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re.jpg","alt":"","src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re.jpg","srcset":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re.jpg 800w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-300x300.jpg 300w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-150x150.jpg 150w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-768x768.jpg 768w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-24x24.jpg 24w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-36x36.jpg 36w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-48x48.jpg 48w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-100x100.jpg 100w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-64x64.jpg 64w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re.jpg","thumb_src_w":800,"thumb_src_h":800,"src_w":800,"src_h":800,"image_id":26793,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"17.500.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":26797,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"35000","weight_html":"35000 g","variation_gallery_images":<"image_id":26793,"title":"bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re","caption":"","url":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re.jpg","alt":"","full_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re.jpg","full_src_w":"800","full_src_h":"800","full_class":"attachment-full size-full","gallery_thumbnail_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":"100","gallery_thumbnail_src_h":"100","gallery_thumbnail_class":"attachment-100x100 size-100x100","archive_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re.jpg","archive_src_w":"800","archive_src_h":"800","archive_class":"attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail","src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re.jpg","class":"wp-post-image wvg-post-image attachment-woocommerce_single size-woocommerce_single ","src_w":"800","src_h":"800","srcset":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re.jpg 800w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-300x300.jpg 300w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-150x150.jpg 150w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-768x768.jpg 768w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-24x24.jpg 24w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-36x36.jpg 36w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-48x48.jpg 48w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-100x100.jpg 100w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-tpe-gia-re-64x64.jpg 64w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","extra_params":"","image_id":26789,"title":"bup-be-tinh-duc-gia-re-tpe","caption":"","url":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-re-tpe.jpg","alt":"","full_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-re-tpe.jpg","full_src_w":"800","full_src_h":"800","full_class":"attachment-full size-full","gallery_thumbnail_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-re-tpe-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":"100","gallery_thumbnail_src_h":"100","gallery_thumbnail_class":"attachment-100x100 size-100x100","archive_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-re-tpe.jpg","archive_src_w":"800","archive_src_h":"800","archive_class":"attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail","src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-re-tpe.jpg","class":"wp-post-image wvg-post-image attachment-woocommerce_single size-woocommerce_single ","src_w":"800","src_h":"800","srcset":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-re-tpe.jpg 800w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-re-tpe-300x300.jpg 300w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-re-tpe-150x150.jpg 150w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-re-tpe-768x768.jpg 768w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-re-tpe-24x24.jpg 24w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-re-tpe-36x36.jpg 36w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-re-tpe-48x48.jpg 48w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-re-tpe-100x100.jpg 100w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-duc-gia-re-tpe-64x64.jpg 64w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","extra_params":"","image_id":26791,"title":"sexdoll-tpe-cheap","caption":"","url":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/sexdoll-tpe-cheap.jpg","alt":"","full_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/sexdoll-tpe-cheap.jpg","full_src_w":"800","full_src_h":"800","full_class":"attachment-full size-full","gallery_thumbnail_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/sexdoll-tpe-cheap-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":"100","gallery_thumbnail_src_h":"100","gallery_thumbnail_class":"attachment-100x100 size-100x100","archive_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/sexdoll-tpe-cheap.jpg","archive_src_w":"800","archive_src_h":"800","archive_class":"attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail","src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/sexdoll-tpe-cheap.jpg","class":"wp-post-image wvg-post-image attachment-woocommerce_single size-woocommerce_single ","src_w":"800","src_h":"800","srcset":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/sexdoll-tpe-cheap.jpg 800w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/sexdoll-tpe-cheap-300x300.jpg 300w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/sexdoll-tpe-cheap-150x150.jpg 150w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/sexdoll-tpe-cheap-768x768.jpg 768w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/sexdoll-tpe-cheap-24x24.jpg 24w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/sexdoll-tpe-cheap-36x36.jpg 36w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/sexdoll-tpe-cheap-48x48.jpg 48w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/sexdoll-tpe-cheap-100x100.jpg 100w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/sexdoll-tpe-cheap-64x64.jpg 64w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","extra_params":"","image_id":26792,"title":"bup-be-tinh-yeu-gia-re-tpe","caption":"","url":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-gia-re-tpe.jpg","alt":"","full_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-gia-re-tpe.jpg","full_src_w":"800","full_src_h":"800","full_class":"attachment-full size-full","gallery_thumbnail_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-gia-re-tpe-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":"100","gallery_thumbnail_src_h":"100","gallery_thumbnail_class":"attachment-100x100 size-100x100","archive_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-gia-re-tpe.jpg","archive_src_w":"800","archive_src_h":"800","archive_class":"attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail","src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-gia-re-tpe.jpg","class":"wp-post-image wvg-post-image attachment-woocommerce_single size-woocommerce_single ","src_w":"800","src_h":"800","srcset":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-gia-re-tpe.jpg 800w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-gia-re-tpe-300x300.jpg 300w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-gia-re-tpe-150x150.jpg 150w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-gia-re-tpe-768x768.jpg 768w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-gia-re-tpe-24x24.jpg 24w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-gia-re-tpe-36x36.jpg 36w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-gia-re-tpe-48x48.jpg 48w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-gia-re-tpe-100x100.jpg 100w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-gia-re-tpe-64x64.jpg 64w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","extra_params":"","image_id":26794,"title":"bup-be-tinh-yeu-tpe-gia-re","caption":"","url":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-tpe-gia-re.jpg","alt":"","full_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-tpe-gia-re.jpg","full_src_w":"800","full_src_h":"800","full_class":"attachment-full size-full","gallery_thumbnail_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-tpe-gia-re-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":"100","gallery_thumbnail_src_h":"100","gallery_thumbnail_class":"attachment-100x100 size-100x100","archive_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-tpe-gia-re.jpg","archive_src_w":"800","archive_src_h":"800","archive_class":"attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail","src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-tpe-gia-re.jpg","class":"wp-post-image wvg-post-image attachment-woocommerce_single size-woocommerce_single ","src_w":"800","src_h":"800","srcset":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-tpe-gia-re.jpg 800w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-tpe-gia-re-300x300.jpg 300w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-tpe-gia-re-150x150.jpg 150w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-tpe-gia-re-768x768.jpg 768w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-tpe-gia-re-24x24.jpg 24w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-tpe-gia-re-36x36.jpg 36w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-tpe-gia-re-48x48.jpg 48w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-tpe-gia-re-100x100.jpg 100w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/bup-be-tinh-yeu-tpe-gia-re-64x64.jpg 64w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","extra_params":"","image_id":26790,"title":"cach-dong-goi-bup-be-tinh-duc","caption":"","url":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/cach-dong-goi-bup-be-tinh-duc.jpg","alt":"","full_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/cach-dong-goi-bup-be-tinh-duc.jpg","full_src_w":"480","full_src_h":"480","full_class":"attachment-full size-full","gallery_thumbnail_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/cach-dong-goi-bup-be-tinh-duc-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":"100","gallery_thumbnail_src_h":"100","gallery_thumbnail_class":"attachment-100x100 size-100x100","archive_src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/cach-dong-goi-bup-be-tinh-duc.jpg","archive_src_w":"480","archive_src_h":"480","archive_class":"attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail","src":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/cach-dong-goi-bup-be-tinh-duc.jpg","class":"wp-post-image wvg-post-image attachment-woocommerce_single size-woocommerce_single ","src_w":"480","src_h":"480","srcset":"https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/cach-dong-goi-bup-be-tinh-duc.jpg 480w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/cach-dong-goi-bup-be-tinh-duc-300x300.jpg 300w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/cach-dong-goi-bup-be-tinh-duc-150x150.jpg 150w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/cach-dong-goi-bup-be-tinh-duc-24x24.jpg 24w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/cach-dong-goi-bup-be-tinh-duc-36x36.jpg 36w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/cach-dong-goi-bup-be-tinh-duc-48x48.jpg 48w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/cach-dong-goi-bup-be-tinh-duc-100x100.jpg 100w, https://dungcuyeu.com/wp-content/uploads/2023/05/cach-dong-goi-bup-be-tinh-duc-64x64.jpg 64w","sizes":"(max-width: 480px) 100vw, 480px","extra_params":"">>">Chọn kích thướcChọn một tùy chọn1.58m1.68m

TTO - Búp bê tình yêu (Romance Doll) - bộ phim truyền hình mới độc nhất của đạo diễn Tanada Yuki, đi vào quả đât vẫn còn không quen của đông đảo người sản xuất búp bê tình yêu.


*

Các nhà làm phim Nhật luôn luôn biết biện pháp đặt nhân trang bị vào trường hợp dị thường, làm bật lên dòng xã hội đương đại kỳ quái, rồ đần của họ ngày nay.

Bạn đang xem: Búp bê tình dục: tin tức, hình ảnh, video, bình luận

Sản xuất búp bê tình yêu ko phải là 1 nghề bị cấm sống Nhật Bản, tuy nhiên rõ là tinh tế cảm. Không phải ai cũng có từ bỏ hào để nói với người khác mình đang tạo nên những nhỏ búp bê cốt để ship hàng nhu mong tâm - sinh lý của các kẻ cô độc.

Giây phút Tetsuo bước vào xưởng chế tạo búp bê, anh ngạc nhiên sẽ gắn thêm bó vĩnh viễn ở đây. Chỗ anh gặp gỡ tình yêu thương của đời mình, địa điểm anh có những người bạn, chỗ anh trở nên tân tiến sự nghiệp, chỗ anh chứng kiến những mất mát.

Thông qua xưởng búp bê, Tanada Yuki phóng chiếu một xã hội Nhật giàu có, hiện đại, nhưng mà đồng thời cũng là 1 trong những xã hội của cá thể cô độc thiếu hụt sự chia sẻ, đang trở đề nghị lãnh cảm.

Trong quả đât của phần đông kẻ trưởng thành bị kéo vào guồng thứ của cuộc sống, từng con bạn vừa xúc tiến với nhau, vừa giữ riêng cho mình một từ bỏ sự. Cả mối quan hệ vợ ck cũng gần như gắn bó lâm thời thời, tan hợp rất giản đơn dàng.

Mười năm sau thời điểm tiểu thuyết do thiết yếu mình viết ra đời, Tanada Yuki tái hiện tại nó bằng ngôn ngữ điện ảnh. Búp bê tình yêu gợi nhắc đến tập phim đoạt giải Oscar - Chuyến xuất phát (Departures, còn có tên là fan đưa tiễn) của đạo diễn Takita YÕjirÕ, với nhân vật thiết yếu làm nghề tẩn liệm thi thể.

Người chồng của hai bộ phim truyện đều bị đẩy vào các bước mình không ý muốn đợi, gần như chịu mặc cảm vì công việc và nghề nghiệp của mình, từ từ tìm thấy tình yêu với thăng hoa vào công việc.

Xem thêm: Bài cúng tất niên ngoài trời, văn khấn tất niên ngoài sân, bài cúng tất niên ngoài sân 2023

Nhưng nếu mang lại cuối cùng, Chuyến khởi hành, như tên gọi, là hành trình đi từ xong xuôi đến bắt đầu, thì nghỉ ngơi Búp bê tình yêu là việc quẩn xung quanh trong nỗi cô đơn.

Không có bóng dáng trẻ con. Không có đứa trẻ như thế nào được hoài thai. Chỉ có những cái chết bất thần hay từ tốn. Mà chiếc chết nào thì cũng đớn đau.

Ở đây, Tanada Yuki lại đưa bộ phim trở về một lắp thêm bi cảm cổ điển trong thẩm mỹ và nghệ thuật Nhật Bản. Trong nỗi ai oán thương mất mát, người ck Tetsuo đã tạo thành được siêu phẩm của mình. Bằng phương pháp hóa tượng tín đồ vợ, anh mong mỏi bất tử tình thương trong cuộc đời vô hay này.

Ở ngôi trường đoạn Tetsuo thuyết phục người có quyền lực cao sử dụng chất liệu cũ để chế tạo búp bê, anh phân biệt không cần cái gì tiên tiến, tân tiến cũng tốt. Vị cái nhưng những người tiêu dùng của anh và cả bao gồm anh nữa đã thiếu vắng sẽ là hơi ấm con người.

Nhịp phim lờ đờ rãi, vào sự bình tâm và ngày tiết chế, Búp bê tình cảm vẫn mới mẻ và lạ mắt dù được chuyển thể xuất phát từ một tác phẩm cũ. Trước việc bùng phạt của dịch Covid-19, bộ phim truyền hình như một lời rỉ tai nhắc nhở họ trân trọng từng phút giây bình yên bên cạnh những người dân thân yêu.


Cậu bé xíu người mộc Pinocchio: Tiếc mẫu mũi dài cùng những lời nói dối

TTO - Cậu nhỏ bé người gỗ Pinocchio với mẫu mũi lâu năm không gây ấn tượng bằng diễn xuất xúc động của người phụ thân nghèo bởi vì tài tử cuộc sống tươi rất đẹp Roberto Benigni thủ vai.