tt_16_01): "Nhớ vận dụng nha lỡ may lại sở hữu ny nè